motivational quotes in urdu

1

Mahsood ki Nemat ke zawaal ke siwa haasid ke marz ka koi ilaaj nahi .

2

taqwa deen ka phal aur yaqeen ka asal hai .

3

tole Amal shaytani taana baana hai, jo ghafilon ke dilon par muheet ho jata hai .

4

mut-taqi logon ki aadat hai ke un ke aamaal riya se pak, dil Allah taala ke azaab se darnay walay aur ankhen khauf kkhuda se ronay wali hain .

5

haasid gham mein, jaahil herani mein aur harees museebat mein mubtala rehta hai .

6

Qanaat se aadmi ka dil ghanni aur maal daari se sirak ho jata hai

7

. maal aur aulaad dunyawi zindagi ki zeenat aur amal Saleh akhirat ki khaiti hai .

8

zehen ki taizi kkhuda daad baseerat ka Samrah hai .

9

khwahisaat nafs sara sar afaat aur qudrat nafsaani maqsad hayaat ko bigaarnay wali hain .

10

aqeedah mein shak rakhna shirk ke barabar hai .

11

sachaai nijaat, jhoot zillat, insaaf qowat aur khamoshi Waqar o salamti hain .

12

ilm behtareen sharafat aur naik amal nihayat acha waris hai .

13

tawaza insaan ki buzurgi aur fazeelat phailaati hai .

14

Khanda peshani se paish aana, inaad aur dushmani ki aag ko bujha deta hai .

15

yaad ellahi noor o hadaayat, aur is ko bhool jana tareqi aur gumraahi hai .

17

kher khawahi se mohabbat aur dosti peda hoti hai aur dil mein khout rakhnay se aib aur buraiee haasil hoti hai .

18

hiras zillat o ranj, jhoot boda madadgaar aur khwahish parasti posheeda bemari hai .

19

ilm zindagani aur Shifa , سفاوت tamam Awsaf ki kaan aur Qanaat hamesha rehne wali izzat aadmi bilashuba –apne raaz ko khud behtar mehfooz rakh sakta hai .

20

acha woh hai jo achay logon se dosti peda kere kyunkay aadmi ka wazan waisa hi hota hai jaisa ke is ka dost .

21

shareef aadmi logon ki aeza rasani se baz rehta hai aur un ke sath نیکوئی karne se daregh nahi karta .

22

aqal aur shehwat aik dosray ki zid hain .

23

aqal ka Muawin ilm aur shehwat ki Tazaeen hawaaye nafsaani se hai .

24

insani nafs dono ki کشاکشی mein rehta hai aur jo zor aawar ho jaye is ki taraf ho jata hai .

25

Khanda peshani se rehna aisi umdah sift hai ke jo daikhta hai woh khush hota hai .

27

namaz Allah taala ki rehmat ke nuzool ka baais hai .

28

be wafai aik bohat bara aib hai jo aadmi ki qader ghata deta hai .

29

aadmi agar aajiz ho aur naik kaam karta rahay to is se acha hai ke qowat rakhay aur buray kaam nah chhorey .

30

ilm aqal ka chairag aur Maarfat dil ka noor hai .

31

azmaish se pehlay kisi par itminan ya aitbaar karna aqal mandi o Danish mandi ke khilaaf hai .

32

zindagani kabhi meethi aur kabhi karvi hoti hai .

33

aur duniya dhoka deti hai aur nuqsaan pohanchati hai .

34

kushadah roi se paish aana sab se pehli neki aur Khanda peshani se rehna sharefana khaslat hai .

35

par hs gari acha amal magar jhoot bohat bara aib hai jo aadmi ko zaleel o khawar kar deta hai .

36

Dana woh hai jis ke kaam achay hon aur is cheez ke liye koshish kere jo is ke liye zaroori aur kaar amad ho .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved