new aqwal e zareen in urdu 2023

1

ahistagi adaye farz ke siwa tamam kamon mein achi hai .

2

israaf naik kamon ke siwa sab cheezon mein bُra hai .

3

ahsaan ghanemat hai aur Qanaat aik barri Nemat hai .

4

taqwa akhirat ka to sheh aur narmi raast rawi ka unwan hai. amanat aur wafadaari af-aal ki sachaai aur jhoot o aftara aqval ki khayanat hai .

5

murawwat is ka naam hai ke insaan ko agar hukoomat miley to insaaf se kaam le, agar qudrat ho to doosron se dar guzar kere, agar maal daar ho to mohtajon ki haajat barari kere .

6

nafs ki khwahish buraiee par barangekhta aur duniya ki lazite kkhuda taala ki yaad se ghaafil karti hain .

7

sachaai aik acha waseela hai aur maffi dena aik umdah fazeelat hai

8

. ilm se aadmi ko buzurgi haasil hoti hai aur hiras aadmi ko zaleel karne ki raah hamwar ghhor o fikar aqlon ko jala dainay wali aur hamaqat fuzool kamon mein daalnay wali hai .

9

duniya mehnat ka ghar hai aur khwahish parasti se haasil hoti hai .

10

ikhlaas amal yaqeen ki qowat aur niyat ki durusti se haasil hota hai .

11

soch se baat kehna laghzish aur ghalti se mehfooz rakhta hai .

12

aqal mandi yeh hai ke kharch karne mein miyana rawi ikhtiyar karo aur fuzool kharchi se bachay raho .

13

aurat zaat ka agar koi wali aur khabar geer nah ho to yeh qassab ke takhtay ka gosht hai, jo karti hai .

14

khwahish nafs insaan ki dushman hai jis ki woh pairwi karne ko tayyar rehta hai .

15

yeh duniya nuqsaan aur khasaray ka bazaar hai aur bahisht is ke liye aman ki manzil hai .

16

hamesha sair shikam ho kar khana par hs gari ko baalaye taaq rakhti hai .

17

naik gumaan rakhna aqal mandoon ki khaslat aur naik kaam alo himmati ki nishani hai .

18

maal ki hawas aqibat ko kharab karti aur fuzool umeeden بندھاتی hai .

19

momin hamesha meharban, mut-taqi, Qaney , saaf suthra rehne wala aur buri baton se par hs karne wala hota hai .

20

momin be Hooda baton se nafrat karne wala aur naik kamon mein koshish karne se ulfat rakhnay wala hota hai .

21

ilm ko chhupanay wala goya is ki sehat aur haqeeqat ka mutaqid nahi aur amal ko chorney wala goya is ke sawab par yaqeen nahi rakhta .

22

aqal mand woh hai jo gunaaho se par hs kere aur ayob se saaf suthra ray hai .

23

Saadat mand woh hai jo yaad ellahi ke siwa tamam baton se apni zabaan band rakhay .

24

Allah taala ka qurb duniya aur dunyawi umoor se qata talluq karne se haasil hota hai .

25

gunaaho se baz rehna توابین ki taat, azaab ellahi se darna mut-taqi logon ki aadat aur is ki raah mein maal kharch karna مقربین ki ibadat hai .

26

Allah taala ki taraf se itni hi imdaad hoti hai, jitne kisi ke akhrajaat hon .

27

nafsaani khwahisaat aik qisam ki mohlik bemariyan hain aur un ka behtareen ilaaj un se sabr karna aur –apne aap ko un se rokna hai .

28

Jasar khayaal karta hai ke Mahsood se Nemat zael ho kar usay mil jaye gi, jabkay yeh khayaal ke gi, bilkul ghalat aur fuzool hai .

29

taqdeer ellahi qowat aur koshish se dafaa nahi hoti aur rozi hiras aur talabb se nahi millti .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved