Zalam aur Zulam hazrat ke farman urdu

                          


                           ﷽

 ehad shikni jis se sarzad ho فتیح hai lekin agar sahib qudrat se ho to nihayat buri hai .


zalim haakim aur badkaar aalam ko qayamat ke din sab se ziyada saza miley gi .

zamane ki do halatain hain, kabhi tairay mawafiq aur bhi tairay mukhalif. pas jab mukhalif ho to sabr karo .

be asal se kisi bhalai ki umeed rakhna fuzool, is ke shar se bachna dushwaar aur is ke fareebon se salamat rehna bohat mushkil hai .

akhirat tumahray rehne ka ghar hai pas is ke liye woh samaan tayyar karo jo hamesha tumahray kaam aaye. duniya dil par parda daalnay ka dhoka, zael honay wala saraab aur girnay wali deewar hai .

duniya ke kaam to rupiya kharch karne se bhi ho jatay hain lekin akhirat ke Muratib haasil karne ke liye ahmiyat zaroori hai .

amal Saleh , kher khuwa saathi, taaqat ellahi aur logon se naik sulooq karna nihayat Manfiat bakhash tijarat hai .

shukar ellahi karne se Nemat haq barhti hai aur izzat ke samaan takaleef ke bardasht karne se haasil hotay hain .

lazat nafsaani maqsad hayaat ko bigaarnay wali hain .

نیکوئی naram dili se haasil hoti hai aur Qanaat se izzat haasil hoti hai .

Allah taala ki farmabardari sab aafton se bachney ki dhaal hai .

khamoshi izzat ka baais banti hai aur be Hooda goi mojab zillat banti hai .

duniya ke log baagh ke darakhton ki misl hain ke sab ko aik pani se sairaab kya jata hai lekin har aik ka phal judda judda hai .jaaiz kamon mein aurton ki itaat nah karo. warna kamray kamon ka lalach karen gi .

jo shakhs teri khushi ki tadbeer karta hai uss se nakhush hona munasib nahi .

–apne dost ke Dushn ko apna dost nah bana, warna –apne dost se teri aadat ho jaye gi .

haq ke siwa kisi cheez ke sath manoos nah ho aur baatil ke siwa kisi cheez se nafrat nah kar .

apni zabaan se wohi baat nikaal jis ka sawab aakhir mein tairay nama aamaal mein likha jaye aur duniya mein naik Nami haasil ho. to neki aur ahsaan ko mat rokkk war nah tujh se qudrat

, taaqat aur Nemat مسلوب ho jayen gi. duniya ki nematon ki raghbat nah kar ke is ki naematain aur nacheez hain. is shakhs ki dosti par aitbaar nah kar jo –apne iqraar ko poora nah karta ho .

jo shakhs duniya ki wajah se Muaziz aur buland martaba hai .

is ko Rafi al shan mat samjhoo. agar chay koi qader shanaas nah miley magar to apni neki ko band nah kar. mujhe uss shakhs par reham aata hai .

jis ki shohrat yeh ho ke woh naik hai aur dar haqeeqat woh kya ho sab se bara aib yeh hai ke tum kisi par woh aib lagao jo خودتم mein mojood hai .

jo kaam logon ke samnay karna munasib nahi uss ko chhupa kar bhi nah karna chahiye .

khush bikhat ko akhirat aur bad bikhat ko duniya ka fikar rehta hai .

bara ahmaq woh hai jo doosron ki buraiyon ko bُra samjhay aur khud un par jama sun-hwa ho .

sharafat apni buland himmati se haasil hoti hai, nah ke baap dada ki boseedah hadion par fakhr karne se .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved