best aqwal e zareen hazrat alikaan se suneney ka kuch naffa nahi hai jab ke insaan ka dil ghaafil ho .h tandrusti ki zkoh Allah taala ki taat mein koshish karna, maal ki zkoh is se logon ki madad karta aur un ke sath neki karta hai .bahami ulfat ka sabab wafadaari, imaan ki durusti ka sabab taqwa aur badbakhti ka sabab mohabbat duniya hai .parosi ki bad khwahi aur naik logon ke sath buraiee karna bohat barri nadani hai .jis ne ahsaan karne walay ki tareef ki aur Nemat dainay walay ka zikar kher kya is ne shukar ka haq ada kar diya .

bad tareen maal woh hai jis se Allah taala ki raah mein kharch nah ho aur nah is ki zkoh nikaali jaye .deen ki chaar deewari teri doulat ka qilah aur shukar teri Nemat ka bachao hai .pas jis doulat ka Muhafiz deen ho woh bhi maghloob nahi hota aur jis Nemat ka bachao shukar ho woh bhi مسلوب nahi hota .sila rehmi har lhzh maal ko barhati, Umar ko ziyada karti aur usay barket o naffa deti rehti hai .–apne nafs ko طاعات ellahi ke بجالانے mein lagaye rakho aur is ko gunaaho ke mil se bachaaye rakho taa ke imaan ki lazzat pao .badi ka muqaabla neki se, tama ka muqaabla par hs gari se, taqqabur ka muqaabla tawaza se aur be qarari ka muqaabla sabr se karo .khushi hai is shakhs ke liye jis ka seenah kinay se khaali aur dil khout se pak ho .khushi hai is shakhs ke liye jisay طاعات ellahi ki tofeq naseeb ho, is ke ikhlaq achay hon aur apni akhirat ke kaam ko sambhaal rakhay .duniya ki talabb mein ziyada jadd o jehed nah kar aur jaaiz tareeqon se rozi kamanay ki aadat rakh .sab se mera dost woh hai jis ke liye to takleef kere. sab se bُra kaam razaye nafs aur sab se bad tareen kaam napsndi qaza hai. khwahisaat nafsaani ki itaat aqal ko بگاڑتی aur aurton ki itaat intehai jahalat hai .kaminiye se bhalai karne wala mahroom, aur deen ke aiwz duniya talabb karne wala mazmoom hai .duniya aur akhirat dono ke husool ki hawas nafs ka dhoka, be Hooda aas, aur buraiee ke badlay bhalai ka taalib Majnoon aur mfqod al hawaas hai .–apne dil ko hasad se pak rakho kyunkay yeh aik androoni gham hai jo kuhan ki terhan badan ko andar hi andar kha jata hai. –apne dil ko buraiyon ke mil se pak rakho taa ke tumhari nakiyon mein izafah ho .qayamat mein Allah taala ke saaye mein is shakhs ko jagah miley gi jo duniya mein is ka Mutee o farmanbardar raha .momin ki aqal mandi yeh hai ke haraam kamon se saaf o pak aur naik kamon mein chust rahay .jo shakhs shareefon ke sath neki aur ahsaan karta hai woh bohat barri ghanemat haasil karne mein kamyaab hota hai .dunyawi maal par maghrour hona kam aqli hai aur par hs gari samajh daar ki khaslat hai .nifaq zillat ke cholhe ka batta aur khayanat nifaq ka sir hai. zayan ka ray woh hai jo gunaaho ke aiwz jannat ko ganwaa day aur duniya کوعزیز jane. )
Motivation quotes

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved