Doulat ke Mutaliq Hazrat ali ka farman

 


                      ﷽

jo shakhs apni zabaan se na shaista baatein kehta hai woh –apne kaanon se na گفتہ bah baatein nta hai .

jo shakhs dunyawi tama nahi chhorta is mein parhaiz gari nahi aati aur jo duniya ke maal o Mataa se khush hota hai woh is ke dho ke aur fraib mein ajata hai .

jis shakhs mein bukhal ziyada hota hai is mein aib bhi ziyada ho jatay hain .

jo shakhs duniya ki doulat is qader chahta hai ke jis se woh khush ho jaye to woh bohat barray bhaari gunah aur jurm ka irtikaab karta hai aur is ka zulm had se barh jata hai .

jis shakhs ki naist magar jati hai woh kamyabi se mahroom rehta hai .

jis shakhs ka nafs Qaney hota hai woh tang dasti ki haalat mein bhi ba izzat rehta hai aur jis ka nafs harees hota hai woh doulat mandi aur maldari ki haalat mein bhi zillat aur khawari uthata hai .

jo shakhs kisi ke ahsaan aur neki ka shukriya ada karta hai to woh is ke haq ko ada kar deta hai .

jo shakhs logon se kinara kash ho jata hai is ka Zuhad o taqwa kaamil ho jata hai aur jo haraam kamon se par hs karta hai is ki ibadat mein husn o khoobi peda hoti hai .

jo shakhs akhirat ki kamyabi haasil karna chahta hai usay lazim hai ke taqwa ikhtiyar kere aur jo Allah taala ke haan buland darjay haasil karna chahta ho usay chahiye ke woh apni khwahish nafs ko maghloob kere .

jis shakhs ko tofeq ayzdi madad nah farmaiye woh kabhi haq baat ki taraf rujoo nahi kar sakta .

jis shakhs ke aaza gunaaho se pak rehtay hain is mein naik sifaat peda ho jati hain .

jo shakhs tujhe aisay kaam ki takleef deta hai jo teri taaqat se bahar ho to woh goya tujhe apni nafarmani ki ijazat deta hai .

jo shakhs taqwa ke libaas se khaali hota hai woh duniya ke kisi libaas se aarasta nahi ho sakta .

jis shakhs par nafsaani khwahish ghalib ajati hai woh kisi kher khuwa ki naseehat qubool nahi karta .

jo shakhs akhirat ko duniya par tarjeeh nahi deta is mein koi aqal aur dheyaan nahi hai .

jis shakhs ki mohabbat Allah taala ke liye nah ho is se Bar kinar reh kyunkay is ki dosti kharab aur is ka sath manhoos hai. jis ki gharz baatil parasti hoti hai .

woh kabhi haq ko nahi paata agar chay woh aftaab se bhi ziyada mashhoor ho .

jis shakhs par bdzni ghalib hoti hai woh –apne kisi dost ke sath sulah nahi rakhta .

jo shakhs kisi ko apna bhai band bananay se pehlay is ka imthehaan nahi karta to woh shakhs dhoka khata hai aur khata karon ki sohbat mein mubtala ho jata hai .

jo shakhs is baat ki khwahish karta ho ke woh baghair doulat ke doulat mand, baghair hukoomat o amarat ke sahib izzat aur baghair knbe ke sahib jamaat ho jaye to usay chahiye ke woh Allah taala ki nafarmani ki haalat se nikal kar is ki itaat mein aa jaye. to yeh sab cheeze is ko muyassar hon gi .

jo shakhs adab ke saliqay se nawaqif hota hai woh salamti daman ke saahil se gardaab zillat o halakat mein jana parta hai .

jo shakhs duniya ki kisi cheez ko Allah taala ke liye chore deta hai, Allah taala is ko is se behtar aiwz ataa karta hai .

jo shakhs bachpan mein ilm haasil nahi karta, woh bara ho kar imam aur peshwa nahi ho sakta .

jo shakhs zamane ke halaat ko samjhta hai, woh akhirat ki tayari ya duniya ke kamon mein hoshyari aur mustadi se ghaafil nahi hota .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved