Allah par towaqal Hazrat ali farman in urdu

 


sab se barri museebat aur bhaari bhar kam badbakhti yeh hai ke insaan duniya ka aashiq ban jaye .

dil ki qowat ki asal ( juz ) Allah tali par tawakkal karna aur is ke islaah ki asal ( j ) Allah taala ke zikar mein mashgool hona hai .

sabr ki asal ( juz ) Allah taala ke sath husn yaqeen rakhna aur behtareen Raza is ki zaat pak par poori terhan bharosa karta hai .

par hs gari ki jarr gina hon se par hs karna aur haraam cheezon se bachna hai .

sab se behtareen haya yeh hai ke to –apne parvar-digaar se haya kere aur bad tareen zulm yeh hai ke to –apne peda karne walay rab ke haqooq baja nah laaye .

kehnay par bharosa karne se bachcho ke jo shakhs is par bharosa karta hai, yeh kabhi is ki madad behtareen hikmat yeh hai ke insaan –apne aap ko pehchane aur –apne martaba par thehra rahay yani apni qader se barh kar koi baat ya kaam nah kar hai. nahi karta. .

sab se ziyada bachanay wali cheez par hs gari aur gunaaho se doori hai .

bilashuba tumhe na maloom baton ka ilm haasil karne ki nisbat maloom shuda baton par amal karne ki ziyada zaroorat hai aur bilashuba jama karne ke liye maal kamanay ki nisbat kamaye hue maal ko kharch karne ki ziyada zaroorat hai .

bilashuba akhirat mein sabr, Raza , khauf aur reja se barh kar koi amal tairay haq mein Allah taala ki bargaah mein nafea nah ho ga. be shak tujhe apni qismat zaroor miley gi teri rozi ka Allah taala khud zimma daar hai .

taqdeer mein jo kuch tairay naseeb mein likha hai woh zaroor miley ga pas –apne nafs ko hiras ki شقاوت aur talabb ki zillat se bacha ( pas Allah taala se darta reh aur aaraam ke sath rozi talaash kar ziyada سرگردن aur heran mat ho ) .

–apne paas itna maal rakh jitne ki tujhe zaroorat ho aur baqi Allah taala ki raah mein day daal ke mohtaji ke din ( qayamat ke roz ) yeh tumahray kaam aaye ga .

duniya ki raghbat nah rakh kahin aisa nah ho ke jab mout aaye to is waqt is ki talabb mein –apne maalik se daur paaya jaye agar aisa sun-hwa to tujh jaisa koi bad bikhat nah hoga .

–apne dil ko waaz o naseehat se zindah, Zuhad se murda, yaqeen se mazboot aur hawadis duniya par nazar karne se bakhabar bana .

durushti ke sath narmi makhloot rakh magar jab durushti ke baghair kaam nah chalay to durushti ikhtiyar kar .

–apne dil, haath aur zabaan se Allah taala ke deen ki madad kar ke jo is ke deen ki madad karta hai Allah taala is ki eaanat o nusrat ka zamin o kafeel hota hai .

dar haqeeqat karam isi ka naam hai ke insaan –apne nafs ke sath to bkhili kere magar dosray logon ko khilanay pilanay se haath nah rokay .

behooda fuzool baton ka khayaal chore day ke izzat miley aur ghiza kam kha ke bemari peda nah ho .

logon ke sath neki karne mein daregh nah kar aur bhoolay se bhi kisi ko takleef nah day .

–apne pait aur sharamgah ko haraam se bachaaye rakh is se Allah taala tairay sath khush! mamlghi ka maamla farmaiye ga .

ziyada bherne wala maal woh hai, jis se to akhirat khareed kere aur jis ki sab se jald saza miley gi woh jhooti qisam hai. zulm se bichara ke zalim bahisht ki bo se bhi mahroom rahay ga. tamam aisay kamon se بازرہ jo shareefon ko tujh se mutnafar aur teri qader ko zaleel karen. be shak Allah taala ne tum ko taqwa ki wasiyat farmai aur is ko apni makhlooq se khushnodi ka zareya thehraya. pas tum –apne rab se dartay raho jo har waqt tumhe rizaq deta hai : aur jis ke qabza qudrat mein tumhari jaan hai .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved