aqwal e zareen hazrat ali in urdu

aqwal e zareen hazrat ali in urdu

niyat ki kharabi, dili iradah ki پلیدی, buray kamon ke irtikaab aur fuzool umeedon ke dhokay se bichara .khayanat se par hs kar ke yeh sakht bُra gunah hai aur خائن apni khayanat ki badolat azaab dozakh mein mubtala ho ga .zulm se par hs kar ke is ka assar mazloom se daur ho kar tujh par aaye ga. insaan ki haalat dekh kar taajjub kar ke yeh charbi ke sath daikhta, gosht ke zareya boltaa, haddi ke zareya santa aur sorakh se saans laita hai .jahan tak ho sakay neki karo ke neki karne walay Allah taala ke behtareen log hain .–apne bachay deen ke liye duniya ke thoray se maal par Qanaat karo ke momin ko duniya ka thora ba maal bhi kaafi hai .khudawand kareem ne jo naematain tumahray liye bana rakhi hain is ke mustahiq is terhan ho ke fuzool biko is se par hs kar ke jo shakhs ziyada boltaa hai is ke gunah ziyada ho jatay hain .dunyae faani ki talabb mein –apne aamaal barbaad karne se par hs karo ke is ka injaam yahi hai ke is se kuch haasil nahi .sachaai ikhtiyar karo aur akhirat ke khauf se dartay raho. –apne nafs ko itaat ellahi mein zabaan ko zikar aur dil ko Raza mein mashgool rakh aur har haal mein qzaye ellahi par raazi raho .sab se buzurag khaslat haqooq dosti ko nigah mein rakhna aur sab se achi sehat waday ko poora karna hai .ilm haasil karo is se tumhe hayaat abdi haasil rahay gi .Allah taala ki itaat is ke رسولوں ki hadaayat o irshad ke mutabiq بجالا o aur jab amal karo to ikhlaas برتو .

Post a Comment

0 Comments

Copyright (c) 2019 husband wife love All Right Reseved